Search
Search
close
Menu
close
Minnesota Housing Logo

Kev Pab Qiv Nyiaj Rau Cov Neeg Yuav Tsev Thawj Zaug

Lub vev xaib no tau txhais los ntawm lus Askiv ua kev pab rau cov neeg uas tsis tshua paub lus Askiv. Peb sim muab cov txhais lus raug, tab sis yuav muaj me ntsis txawv txav. Yog muaj sib txawv ntawm cov lus Askiv thiab lus lwm yam, cov lus Askiv yog cov tseem ceeb.

This webpage was translated from English as a convenience to people with limited English skills. We try to provide accurate translations, but slight differences may exist. If there is a difference between the English version and a version in another language, the English version is the official one.

Tsis txhob tos! Nyiaj tsawg lawm!

Lub xeev Minnesota Kev Pab Qiv Nyiaj Rau Cov Neeg Yuav Tsev Thawj Zaug yog qiv pob nyiaj cas tsev thiab pob nyiaj kaw tsev rau cov neeg yuav tsev thawj zaug.  Txoj kev pab qiv nyiaj no qiv tau txog li ntawm $35,000.

Txoj kev pab no muaj nyiaj txhawb nqa rau kwv yees li 1,500 tus neeg tau txais kev pab uas tuaj yeem siv tau raws li kev tuaj txog ua ntej. Txoj kev pab no yuav muaj txog thaum nyiaj pab kawg.

Leej twg yog cov neeg yuav tsev thawj zaug?

Tej zaum koj kuj Tsim nyog tau txais pob nyiaj rau cov neeg yuav tsev thawj zaug yog tias koj thiab koj niam/txiv los yog cov neeg muaj cai tswj koj:

  • Tsis tau yuav tsev (tsis hais nyob lub teb chaws twg)
    LOS YOG
  • Yuav tsev lawm tab sis poob rov qab vim them tsis taus

Yog tias koj tsis paub seb koj niam/txiv los yog cov neeg muaj cai tswj koj yuav tsev los yog poob rov qab vim them tsis taus, tej zaum koj kuj tsim nyog tau txais txoj kev pab no.

Qhov nyiaj qiv rau cov neeg yuav tsev thawj zaug yog dab tsi?

Npaj txij los pib lawm po?

Qhov nyiaj qiv rau cov neeg yuav tsev thawj zaug yog maub ncua los tau, tsis muaj paj thiab zam tau. Ib nrab ntawm qhov nqi qiv muab zam tom qab 10 xyoo thiab zam tag nrho tom qab 20 xyoo. Yuav kom tsim nyog zam mas, koj yuav tsum nyob ntawm lub tsev ntawv txog thaum lub sij hawm zam tau qhov nqi ntawv.

Koj yuav tsum qiv nyiaj ntawm Start Up First Mortgage los mus yuav koj tsev mas thiaj txais tau pob nyiaj Qiv Nyiaj Rau Cov Neeg Yuav Tsev Thawj Zaug. Koj siv tau pob nyiaj no rau qee yam nqi xws li, muab mus cas tsev thiab kaw tsev.

Koj kuj muab ntxiv rau ib qho kev pab cas tsev thaib kaw tsev kaw cov nqi qiv nyiaj. Yog tias tsis nyog tau, koj kuj qiv tau txog li ntawm $53,000.

Nrhiav lub tuam txhab qiv nyiaj uas koom tes nrog Minnesota Housing.

Cov lag luam koom tes nrog peb yuav teb tau koj cov lus nug txog Qiv Nyiaj Rau Cov Neeg Yuav Tsev Thawj Zaug, ua li cas thiaj tsim nyog tau thiab puas ua tau hauj lwm rau koj.

Nco ntso qhia rau lub tuam txhabn qiv nyiaj paub hais tias koj xav tau kev pab Qiv Nyiaj Rau Cov Neeg Yuav Tsev Thawj Zaug.

Xav tau sij hawm ntxiv es thiaj li npaj tau?

Kev yuav npaj yuav tsev mas yim npaj ntxov yim zoo.

Koj yuav tsum:

  • Mus kamw txog kevv yuav tsev
  • Sab laj nrog tus kws taw kev yuav tsev
  • Nrhiav lub tuam txhab qiv nyiaj uas koos nrog

Mus saib peb lub vas sab qhia txog kev yuav tsev hnub no!

Muaj kev koom nrog rau cov kev pab qiv nyiaj rau faim Single Family Division, Minnesota Housing yuav tsis qiv nyiaj los yog teem kev qiv nyiaj. Nws tsis yog tus tswv pib los yog tus qiv pob nyiaj thiab tsis muaj faim nrog rau ib lub Tuam Txhab twg. Cov lus sib cog tseg nrog rau cov kev qiv nyiaj no nrog rau cov kev pab no, nrog rau cov xov tseem ceeb xws li cov nqi qiv nyiaj, cov paj annual percentage rate (APR), kev them nqi, kev nthuav qhia, thiab lwm yam uas yuav tsum qhia rau cov neeg tuaj qiv nyiaj mas yog lub luag hauj lwm ntawm lub Tuam Txhab.